Сучасний урок літератури

Безымянный

“Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції”Безымяннлый                                 В.Сухомлинський

Удосконалення системи загальної середньої освіти України спрямоване на формування творчої особистості, здатної вирішувати завдання у нестандартних умовах, гнучко і самостійно використовувати здобуті знання. Національною доктриною розвитку освіти у ХХІ столітті, Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа) визначено основні завдання сучасної школи – формування творчої особистості, здатної до самореалізації, забезпечення умов для розвитку особистісних якостей учня на основі знань з урахуванням його вікових та індивідуально-типологічних особливостей.

Вагоме значення для вирішення окреслених соціальних завдань відводиться літературній освіті школярів. Саме завдяки вивченню рідної та світової літератур відбувається залучення молоді до скарбів національного й світового красного письменства, розвиток і формування особистісних орієнтирів школярів, розуміння національної своєрідності культур і загальнолюдських культурних цінностей.

Саме література виконує головну роль у формуванні світогляду, характеру й особистісних якостей, естетичних смаків учнів. Високе мистецтво слова допомагає читачам усіх вікових груп пізнати великий і складний світ, себе у ньому.

Урок літератури надзвичайно багатогранний. І насамперед – це урок образного сприйняття світу як найбільш яскравого й доступного для дитини. Він змушує працювати уяву, фантазію, розвиває розумові, пізнавальні, творчі здібності, формує особистість як кваліфікованого читача.

Учителеві варто вибрати шлях для структурної побудови уроків, що базуються на алгоритмі:

від зацікавлення – через здивування – до захоплення і пізнання.

Безымянный