Опис досвіду

Безымянный

Тема  досвіду:

Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках  української мови та літератури

Мета:

Створення навчально-розвивальної системи, спрямованої на розвиток особистості та інтенсифікацію навчально-виховного процесу при вивченні української мови та літератури.

Основний акцент робиться на оволодінні учнями ІКТ технологіями. Учні привчаються самостійно здобувати знання, при цьому застосовуються різні форми та методи роботи, а також виробляються певні вміння та навички як з мови та літератури, так і у роботі з комп’ютером.

Актуальність та новизна

полягає в необхідності науково-практичної підготовки талановитої молоді.

Ким схвалено досвід :

а)   рішенням педагогічної ради навчального закладу;

б)   рішенням ради методичного центру управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради;

ХХІ століття –  час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.

Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери  повсякденної діяльності суспільства, тому широке запровадження комп’ютерної техніки у процесі навчання є важливим завданням педагогів.

Інформатика загалом має модернізуючий вплив на всі сфери суспільного життя, але сфера навчання і виховання особливі в цьому відношенні. Якщо технологію будь-якого виробничого процесу можна виконати (і повторити) в усіх деталях, то в навчально-виховному процесі зробити це неможливо, а тому особливо актуальним є питання відбору інформації і правильного та вчасного її подання, що дозволяє пожвавити процес навчання, надати йому динамізму, гнучкості, посилити його прикладну спрямованість.

ІКТ навчання — це процес підготовки та передачі інформації учневі, засобом здійснення якого є комп’ютерна техніка та відповідні програмні засоби.

Як і будь-яка діяльність, впровадження існуючих ІКТ у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів потребує осмисленого підходу, який починається з постановки двох груп цілей: педагогічних (спрямованих на розвиток особистості та інтенсифікацію навчально-виховного процесу) та методичних.

Педагогічні цілі використання ІКТ полягають у наступному:

 1. 1. Розвиток особистості, а саме:
 • формування інформаційної       культури       (так       званої
  «комп’ютерної грамотності»);
 • розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності;
 • загальна інформаційна підготовка користувача;
 • підготовка спеціаліста в певній предметній галузі.
 1. Інтенсифікація навчально-виховного процесу , тобто
  • активізація пізнавальної активності учнів;
  • підвищення ефективності та якості навчання;
  • поглиблення міжпредметних зв’язків за рахунок поєднання
   інформаційної та предметної підготовки.

Методичні цілі, які досягаються засобами ІКТ:

 • візуалізація знань;
 • моделювання об’єктів, процесів та явищ;
 • створення та використання інформаційних баз даних;
 • доступ до великого об’єму інформації, наданого в цікавій
  формі, завдяки використанню засобів мультимедіа;
 • формування умінь обробляти інформацію під час роботи з
  комп’ютерними каталогами та довідниками;
 • здійснення тренування та самопідготовки;
 • посилення мотивації навчання;
 • вивільнення навчального часу

Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких є такі: потреби конкретного уроку, рівень володіння різними програмами та наявність сертифікованих програм у системі  середньої загальної освіти. Серед зазначених технологій використовую такі їх види:

— педагогічні програмні засоби;

— окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації);

— розроблені авторські уроки (презентації –  інтеграція різних об’єктів в один формат).

Для проведення цікавих та змістовних уроків української літератури використовую електронний навчально-методичний комплект «Українська література» для  6, 7, 8 класів (ЕНМК), які укладено відповідно до чинної Програми Міністерства освіти і науки України із української літератури (5-12 класи).

Розробки уроків, які запропоновані в ЕНМК, спрямовані на те, щоб через зацікавленість залучити школярів до текстуального вивчення творів, формувати в учнів уявлення про літературу як мистецтво слова, відпрацьовувати вміння й навички аналізу художнього тексту. Для мотивації навчання можна використовувати епіграфи до уроків.

Для актуалізації знань учнів використовую запитання для бесіди, словесне малювання, кросворди тощо.

На етапі засвоєння знань та для підсумкового етапу пропонуються творчі завдання, завдання проблемного та аналітичного характеру.

Поряд з класичними формами завдань передбачені інтерактивні форми, що широко використовуються в сучасному уроці. Також представлені тестові завдання, які можна доповнити, скориставшись конструктором тестових завдань.

Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який читаємо.

Досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення української мови і літератури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на  ефективність навчально-виховного процесу:

— зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;

— полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;

— запам’ятовування навчального матеріалу на значний період;

— збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;

— скорочення часу на розкриття проблеми.

У своїй практичній діяльності найчастіше  використовую презентації, створені за допомогою програми Power Point, зокрема такі їх види:

— презентації для лекційного викладу матеріалу (наприклад, урок «І.Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість видатного драматурга ХІХ століття. Трагікомедія «Сто тисяч», 8 клас; до уроку за творчістю Л.Костенко «Мене не можуть люди не почути…», 6 клас; до уроку за творчістю В.Дрозда «Білий кінь Шептало», 8 клас);

— презентації для уроків вироблення вмінь та навичок (урок з розвитку мовлення «Твір-опис пам’ятки культури. Пам’ятник Т.Г.Шевченку у Харкові», 8 клас)

Компонування матеріалу програми в цьому випадку слугує своєрідною формою опорного конспекту.

Мультимедійний урок дає можливість комбінувати на одному занятті велику кількість цікавих завдань, залучаючи все більше учнів до активної роботи. Іноді створюємо презентації разом з учнями, пояснюючи, який результат є очікуваним, але обов’язково враховуємо їхню думку. Готуючись до семінару директорів (урок «Іван Франко. Життєвий і творчий шлях. Поема «Іван Вишенський». Постать  українського мислителя ХVІІ ст. і художній образ у творі»), учні підготували презентацію «Велет з невичерпною енергією, богатир волі, мислі й духу…»

Варто зазначити також, що учні під час підготовки домашнього завдання часто використовують презентацію, вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна. Учні 8-х класів створили групові презентації, готуючись до уроку-захисту проектів «Розвиток театру в Україні».

А починалася робота над учнівськими презентаціями ще три роки тому. Першою такою роботою була презентація до творчості Лесі Українки «Леся Українка – геніальна донька українського народу. Воїн світла»

Уже перший досвід використання мультимедійних технологій свідчить, що їх упровадження підвищує ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікує процес навчання, стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання.

Вважаю, що систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем  презентацій, сприяє наступному:

— підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці;

— зростанню продуктивності уроку;

— реалізації міжпредметних зв’язків;

— уможливленню організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керуванням учителів інформатики та української мови;

— логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів;

— покращенню взаємин «учень-учитель», особливо з учнями, «далекими» від мови та літератури, які, зазвичай, захоплюються інформатикою;

— зміні ставлення школярів до комп’ютера: вони починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Загалом для унаочнення навчального матеріалу дуже часто мною й учнями використовуються ресурси Інтернету.

Застосовую у роботі перегляди фільмів або їх фрагментів за прочитаними програмовими текстами, наприклад, «Роксоляна» за твором О.Назарука, «Сто тисяч» за І.Карпенко-Карим (8 клас), «Тореадори з Васюківки» В.Нестайка (6 клас) тощо.

Також можна використовувати записи телепередач про письменників, що вивчаються у шкільному курсі української літератури, наприклад, про Бориса Олійника, Олеся Гончара, Івана Багряного, Олександра Довженка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького, Василя Симоненка, Василя Стуса, Тараса Шевченка, Володимира Сосюру та багатьох інших.

Вважається, що головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови й літератури – підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.

Отже, сучасні ІКТ надають величезні можливості для розвитку процесу освіти.

Безымянный